9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Ali Bin Hujr Bin Iyas Bin Muqotil Bin Mukhadis Bin Musyamrij

 

    Ali Bin Hujr Bin Iyas Bin Muqotil Bin Mukhadis Bin Musyamrij. Al-Hafidz Al-‘Allamah Al-Hujjah Abu Al-Hasan As-Sa’di Al-Marwazi. Kakeknya Musyamrij merupakan seorang sahabat. An-Nasa’i berkata “Dia seorang yang tsiqoh, Ma’mun, Hafidz.

 

    Al-Hafidz ‘Ali mendengarkan hadits dari gurunya Isma’il Bin Ja’far, Syarik Al-Qodhi, Husyaim, ‘Ubaidillah Bin ‘Amr, Ibn Al-Mubarok, Ar-Robi’ Bin Badr As-Sa’di, Isma’il Bin ‘Ayyas, ‘Abdullah Bin Ja’far Al-Madani, ‘Abdul Humaid Bin Al-Hasan Al-Hilali, ‘Abdul Aziz Bin Abi Hazim, ‘Ali Bin Mushir, dan orang-orang selain mereka.

 

    Murid-murid Abu Al-Hasan ini antara lain Imam Bukhori, Muslim, Turmudzi, Nasa’i, Ibrahim Bin ‘Isma’il Ath-Thusi Al-‘Anbari, Ibn Huzaimah, Muhammad Bin Kirom As-Sijistani, Ishaq Bin Abi ‘Amran Al-Isfirayini, dan lain-lain.

 

    Ia lahir pada tahun 154H dan wafat pada tahun 244H. Imam Bukhori mengatakan “Ali Bin Hujr wafat pada bulan Jumadil Ula tahun 244H”. Al-Basyani mengatakan “pada hari rabu dipertengahan bulan”.

Post a Comment

Post a Comment