9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Perawi Abu Auf al-Kufi / Abu Ali

 

    Namanya adalah  Humaid bin Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman ar-Ru’asy, Kunyahnya adalah Abu ‘Auf al-Kufi atau Abu Ali. Beliau merupakan golongan ke 8 dari atba at-tabi’in pertengahan. Ia wafat pada tahun 189 H, ada juga yang mengatakan pada tahun 190 H.

 

    Ia berguru kepada Hasan bin Shalih bin Hayy, Zuhair bin Muawiyah, Sa’id bin Basyir, dan lain-lain. Murid-muridnya Sufyan bin Waki’ bin al-Jarah, Daud bin Muhammad, Abdurrahman bin Shalih al-Azdy,  Qutaibah 

 

Ibnu Hajar menilainya tsiqah, Yahya bin Ma’in juga menilainya tsiqah

Post a Comment

Post a Comment