9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Perawi Abu Muhammad Al-Barbari

 

    Beliau adalah Abu Muhammad Al-Barbari, dikenal juga dengan Harun bin Ibrahim. Ada juga yang mengakatakan beliau adalah Ibnu Abi Ibrahim.  Dalam tahdzibain beliau merupakan thabaqah ke 7 dari golongan atba at- tabi’in.

 

    Guru-gurunya Abdullah bin Ubaid bin Umar, Muqatil bn Hayyan, Qatadah, dan lain-lain.  Murid-murid beliau antara lain Hasan bin Shalih, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Idris, dan lain-lain.

 

    Menurut Abu Zur’ah beliau adalah perawi yang tsiqah, begitu pun menurut Abdurrahman bin Abi Hatim. Tetapi At-Tirmidzi mengatakan hadis darinya adalah gharib dan ia adalah seorang yang majhul. 

Post a Comment

Post a Comment