9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Perawi Hasan bin Shalih bin Hayyan

 

    Nama lengkapnya Hasan bin Shalih bin Hayyan bin Syafi bin Hunay ats-Tsauri Abdulah al-Kufy al- Abid (merupakan Ali bin Shalih). Beliau lahir pada tahun 100 H, merupakan golongan thabaqat ke 7 dari atba at-tabi’in senior. Ia wafat tahun 160 H.

 

    Al-Mizi dalam Tahdzibul Kamal mengatakan ia meriwayatkan hadis dari Abi Basyar Bayan bin Basyar al-Ahmasi, Harun Abi Muhammad, Abi Harun al-Abdi, dan lain-lain. Murid-muridnya Ahmad bin Abdullah bin Yusuf, Humaid bin Abdurrahman ar-Ru’asi, Salamah bin Abdul Malik, dan lain-lain.

 

    Ad-Daruquthni menilainya tsiqah. Imam al-‘Ijly mengatakan dia adalah seorang yang tsiqah tsabit. Ibnu Sa’ad mengatakan dia adalah seorang faqih dan hujjah dan kebanyakan hadisnya shahih. 

Post a Comment

Post a Comment