9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Basyir bin Salman Abu Ismail

     Basyir bin Salman adalah seorang budak dari Shofiyyah binti Abdurrahman, memiliki Kunyah Abu Ismail, Basyir bin Salman,tinggal di kota Hamdan negri Kufah, beliau adalah seorang yang tua, dan sedikit riwayat haditsnya. (Muhammad bin Sa’ad, “At-Tobaqoh Al-Kubra” (Beirut:Darul Kutub Ilmiyyah) Juz 6, hal 342.)
 

komentar para ulama terhadap Basyir bin Salman Abu Ismail

 
     Basyir bin Salman Abu Ismail, beliau berasal dari Kufah, beliau seorang yang tsiqqoh, Imam Ahmad, Ibnu Mu’in, dan Ibnu Hibban mengatakan beliau seorang yang tsiqqoh. Sedangkan para ulama yang lainnya berkomentar: “beliau sorang yang sholih dalam meriwayatkan hadits. (Ahmad bin Abdullah, “Tarikh At-Tsiqqoh” (Dar Al-Baz) hal 81.)
 
     Basyir bin Salman Abu Ismail dari negri Kuffah, beliau seorang yang tsiqqoh, Abu Nu’aim meriwayatkan hadits darinya.

     Aku menanyakan kepada Abu Daud tentang Basyir bin Salman, maka beliau mengatakan: “Tidak apa-apa meriwayatkan hadits darinya”.

     Abu Thalib berkata: “Aku bertanya kepada Ahmad tentang Basyir bin Salman”, beliau mengatakan: “Dia (Basyir) seorang yang tsiqqoh”. Yahya bin Mu’in mengatakan : “Basyir bin Salman An-Nahdi seorang yang tsiqqoh.  Aku mendengar ayahku mengatakan: “Basyir bin Salman dari negri Kuffah seorang yang Shalihul Hadits”. Yahya mengatakan: “Basyir bin Salman orang yang tsiqqoh” Basyir bin Salman seorang yang dapat dipercaya (Shoduuq).

     Berkata Ibn Sa’ad: Basyir bin Salman itu orang tua dan sedikit periwayatan hadisnya, Ibnu Numair mentsiqqohkan beliau, Ibnu Syahin memasukkan beliau dalam golongan orang-orang yang tsiqqoh, Al-Harabiy berkata: “beliau orang yang baik di dalam hadits. (  Mughlathoi bin Qalij, “Ikmal Tahzib Al-Kamal Fi Asma Ar-Rijal” (Al-Faruq Al-Haditsah Li At-Thaba’ah Wa An-Nasyr) Juz 2, hal 419.)

Post a Comment

Post a Comment