9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

biografi Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Umar  

      Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Umar bin Dirham memiliki Kunyah Abu Ahmad Az-Zubairi Al-Kufi. Beliau orang yang tsiqqoh yang telah tetap, hanya saja ada kesalahan di dalam hadisnya At-Tsauri. Yang dimaksud At-Tsauri disini ialah Sufyan At-Tsauri.Beliau (Muhammad) termasuk tabiin tingkatan yang ke-9, beliau wafat tahun 203 H. (Muhammad bin Sa’ad, “Al-Juz u Al-Mutammim Li -Thabaqah Ibnu Sa’ad” (Thaif:Maktabah As-Shiddiq) Juz 1, hal 135.)

 

Komentar para ulama terhadap Abu Ahmad Az-Zubairi Al-Kufi
 

     Abu Ahmad Az-Zubairi adalah budak salah satu bani Asad yaitu anaknya saudaraku Fudhail Ar-Ramaniy. Beliau (Muhammad) wafat di Ahwaz pada Jumadil Awal tahun 203 H pada masa khilafah Ma’mun. Beliau (Muhammad) ini termasuk Shaduuq, banyak meriwayatkan hadits. (Muhammad bin Sa’ad, “At-Thabaqah Al-Kubra” (Beirut:Darul Kutub Ilmiyyah) Juz 6, hal 370.)

 

     Yahya bin Ma’in berkata: “Abu Ahmad Az-Zubairi termasuk orang yang Tsiqqoh”, Abu Zar’ah ditanya tentang Abu Ahmad Az-Zubairi, maka beliau mengatakan: “ Dia termasuk orang yang Saduuq. Ayahku ditanya tentang Abu Ahmad Az-Zubairi, maka beliau berkata: “Dia hafal/penghafal hadits, ahli ibadah yang sungguh-sungguh yang mana dia memiliki sangkaan – sangkaan di dalam hadits. (Abdurrahman bin Muhammad, “Al-Jarh Wa At-Ta’dil” (Beirut:Dar All-Ihya At-Turats Al-A’robiy) Juz 7, hal 297.)

 

     Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Az-Zubairi seorang yang Tsiqqoh, Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair Abu Ahmad Az-Zubairi , nasab beliau kepada kakeknya , dan beliau ini bukan termasuk keturunan Az-Zubair bin Awwam.

 

     Abdullah bin Ibrahim bin Qutaibah berkata: : “Aku mendengar Ibnu Numair berkata: “Abu Ahmad Az-Zubairi itu Shaduuq, dan dia itu termasuk tingkatan 3 dari  Ashhab As-suri, aku tidak mengetahuinya kecuali hanya yang baik, dia masyhur dan dicari ilmunya, dia Tsiqqoh, Shahihul Kitab (benar tulisannya), dia sahabatnya Abu Nua’im. Usman bin Sa’id Ad-Darimi berkata: “Aku mengatakan kepad Yahya bin Ma’in: “Bagaimana Abu Ahmad Az-Zubairi?”, dia berkata: “Dia Shaduuq”. (Ahmad bin Ali, “Tarikh Baghdad” (Beirut:Dar Al-Gharb Al-Islami) Juz 3, hal 396.)


     Muhammad bin Abdullah Al-Asadi berkata: “Abu Ahmad Az-Zubairi adalah Shaduuq”

     Abu Hatim Ar-Razi berkata: “Dia seorang yang Shaduuq”. Ibnu Mu’in berkata: “La Ba’sa Bih”.

Post a Comment

Post a Comment