9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Sayyar bin Abi Sayyar / Abul Hakam Al-A’tari  

      Sayyar bin Abi Sayya  memiliki Kunyah Abul Hakam Al-A’tari  atau Al-A’nazi, sedangkan kunyah ayahnya adalah Abu Sayyar dan nama (ayah) nya Wardan dan ada yang mengatakan Warad, beliau saudara seibu dari Musawwir Al-Waraq, Beliau orang yang Tsiqqoh, dan tidak ada periwayatan nya dari jalan Thariq bin Syihab, Abul Hakam Al-A’tari  masuk ke dalam golongan tabiin tingkatan yang ke-enam, beliau wafat tahun 122 H.

 

Komentar para ulama terhadap Abul Hakam Al-A’tari  dan kedudukan hadits yang di riwayatkannya

 

     Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Beliau Shoduuq, Tsiqqoh dan telah telah hal ini pada orang-orang yang berilmu (masyayikh). Dan Yahya dan Imam Nasai mengatakan: “Beliau orang yang Tsiqqoh”. (Mahmud bin Ahmad, “Mughani Al-Akhyar Fi Syarhi Usami Rijal Ma’ani Al-A’sar” (Beirut:Darul Kutub Ilmiyyah) Juz 1, hal 467.)

 

     Imam Daruquthni berkata: “Tidak ada periwayatan sedikitpun dari jalan Thariq bin Syihab, sedangkan Imam Bukhari mengatakan: “Dan yang meriwayatkan dari Thariq ialah Sayyar Abu Hamzah dan hal ini juga dikatakan oleh Ahmad dan Yahya dan selain keduanya. (Muhammad Mahdi dkk, “Mausu’ah Aqwal Abil Hasan Ad- Daruquthni Fi Rijal Al-Hadits Wa ‘Illalihi” (Beirut:Alim Al-Kutub Li An-Nasyr Wa At-Tauzi’) hal 312.)

 

     Abu Daud berkata: “Aku mengatakan kepada Ahmad” : “Sayyar?”, maka Ahmad berkata: “Nasabnya (Sayyar) itu Hasyim Murrah. Maka Abu Daud berkata: “Sayyar bin Abi Sayyar Al-A’nazi, Syu’bah meriwayatkan darinya sebanyak 30 hadits. Maka aku mengatakan kepada Ahmad: “Apakah dia termasuk golongan orang-orang yang tsiqqoh?”, maka Ahmad mengatakan: “Ya, bahkan sangat tsiqqoh, dia termasuk golongan orang-orang yang baik. Maka aku mengatakan kepada Ahmad: “dia Sayyar Abul Hakam?”, maka dia mengatakan :”Ya”. (As-Sayyid Abul Mu’thi dkk, “Mausu’ah Aqwal Al-Imam Ahmad bin Hanbal Fi Rijal Al-Hadits Wa ‘Illalihi” (Beirut:Alim Al-Kutub Li An-Nasyr Wa At-Tauzi’) Juz 2, hal 128.­)

Post a Comment

Post a Comment