9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Fulaih bin Sulaiman bin Abi Mughirah bin Hunain

    Fulaih bin Sulaiman bin Abi Mughirah bin Hunain adalah seorang budak dari keluar Zaid bin Khattab. Beliau biasa dipanggil Abdul Malik. Al-Imam Fulaih termasuk perawi yang tsiqoh sebab beliau termasuk perawi dalam periwatan hadist-hadist dalam kitab Shahih Bukhari.

    Beliau mengambil riwayat di antaranya dari Sa’id bin al-Harist Abu al-Mu’alla al-Anshari, Abadah bin Abi Lubabah Abu al’Qashim al-Ghadiri, Ustman bin Abdurrahman bin Ustman bin ‘Ubaidillah,  Aba Salamah, dan Abdurrahman bin Abi ‘Amrah. Adapun yang mengambil riwayat dari beliau di antaranya adalah Ma’nun, Abu Ashim, Muhammad bin Sinan al-‘Aufi dan Abu ar-Rabi’ az-Zahrani. Berkata Sa’id bin Mansur bahwa Fulaih bin Sulaiman wafat pada tahun 68 H.

    Sumber rujukan: Abu Abdullah bin Sa’ad bin Muni’ al-Hasyimi, at-Tabqhat al-Kubra (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, Thab’ah awal 1410 H). Jilid. 5 Hlm. 485
Lihat. Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Husain Abu Nasr al-Bukhari al-Kalabadzi, al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma’rifati Ahlil Tsiqot wa al-Sadad (Dar al-Ma’rifah, Beirut, Thab’ah awal 1407 H). Jilid. 2 Hlm. 610  
Ibid. Jilid. 2 Hlm. 503-778
Abu Ya’la al-Khalili, al-Irsyad Fi Ma’rifati ‘Ulama al-Hadist (Maktabah ar-Rasyad, Riyadh). Jilid. 1 Hlm.297
Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, at-Tarikh al-Aushat (Dar al-Wa’i, Maktabah Dar al-Thurast, Thab’ah awal 1397 H). Jilid.2 Hlm. 175
Post a Comment

Post a Comment