9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Hisyam ad-Dastuwa’i

    Hisyam ad-Dastuwa’i bernama asli Hisyam bin Abi Abdullah ar-Rabi’, dijuluki dengan Abu Bakar. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Dastuwai sebab ia adalah seorang pedagang yang menjual pakaian berasal dari desa Dastuwai yang merupakan sebuah tempat dari kota Ahwaz. Beliau wafat pada tahun 154 H . 

    Berkata Abu Daud at-Thayalisi ;”Hisyam ad-Dastuwa’i adalah pimpinan mu’min dalam hadist”, berkata juga Imam Ahmad bin Hanbal ;”tidak ada yang lebih tsiqoh dari Hisyam ad-Dastuwa’i”. 

    Beliau mengambil hadist kepada Qotadah, Yahya bin Abi Katsir dan Hammad bin Abi Sulaiman dan lainnya, adapun yang mengambil hadist kepada beliau di antaranya Muhammad bin Abi ‘Adiy, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Daud, dan Muslim bin Ibrahim.

    Salah satu sumber rujukan: Lihat. Muhammad bin Hibban ad-Darami al-Biusti, Masyahiru ‘Ulama al-Amashir wa A’lam fuqaha al-Aqthar (Dar al-Wafa-al-Mansurah, Thab’ah awal 1411 H). Hlm. 249
Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad ad-Damasyqi, Thabaqat Ulama’ al-Hadist
(Muassasatul Risalah, Beirut-Lebanon). Jilid. 1 Hlm. 255
Post a Comment

Post a Comment