9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban at-Tamimi

    Namanya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban at-Tamimi diberi julukan Abu Hatim seorang yang aktif mengarang kitab dan melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. 

    Beliau lahir di sebuah kota yang besar bernama Bustun. Berkata al-Imam Hakim an-Naisaburi ; “Ibn Hibban adalah orang yang cerdas dan seorang yang menjadi sumber ilmu fikih, lughah, hadist, tasawwuf.

    Ia pernah tingggal di Naisabur pada tahun 134 H selama 7 tahun, kami pun banyak belajar kepadanya dan beliau juga banyak mengarang kitab selama di Naisabur, Ibn Hibban kemudian pindah ke negri Sijistan pada tahun 140 untuk mengambil hadist kepada ulama’-ulama’ di sana”.  Berkata juga al-Khatib al-Bagdadi ;”Ibn Hibban adalah seorang yang tsiqoh, cerdas dan unggul”.

    Di antara guru-guru beliau adalah Hasan bin Sufiyan (Negri Naisabur), ‘Imran bin Musa al-Jurjani (Negri Jurjan), Muhammad bin Ibrahim an-Naisaburi (Negri Makkah al-Mukarramah), Ahmad bin Su’aib (Mesir) dan di berbagai negri lainnya. Beliau wafat pada tahun 354 H.

    Salah satu sumber rujukan: Muhammad bin Hibban ad-Darami al-Biusti, Masyahiru ‘Ulama al-Amashir wa A’lam fuqaha al-Aqthar (Dar al-Wafa-al-Mansurah, Thab’ah awal 1411 H). Hlm. 13
Post a Comment

Post a Comment