9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Perawi Suraij bin al-Nu’man

    Beliau tinggal di Bagdad dan diberi kuniah (julukan) Abu al-Hasan, adapun nama lengkapnya Suraij bin al-Nu’man Abu al-Hasan al-Bagdadi pengarang al-Lu’Lu’u al-Jauhari. Berkata beberapa ulama’ mengenai ketsiqohannya yaitu ; Ibn Ma’yan, Abu Daud, Ibn Sa’ad, Ibn Hiban dan ad-Daraqhatni. 

    Sumber: (Abu al-Hasan Ahmad bin Abdullah bin Sholeh al-‘Ajli al-Khufi, Tarikh as-Tsiqot (Dar al-Baz, Thab’ah awal 1405 H). Hlm. 177

    Al-Imam Suraij mengambil riwayat kepada Himad bin Salamah, ‘Imarah bin Zadzan, Fulaih, al-Hakam bin Abdul Malik, Suhail bin Abi Hazam, Muhammad bin Muslim at-Tha’ifi dan Abdullah bin Muammal. Adapun yang meriwatkan dari beliau di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal  dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 217 H bertepatan pada hari raya ‘idhul Adha.
 
    Sumber: (Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin al-Mundzir at-Tamimi al-Handholi ar-Razi Ibn Abi Hatim, Al-Jarh wa Al-Ta’dhil (Dar Ihya’ al-Turatsi al-‘Arabi, Beirut, Thab’ah awal 1271 H). Hlm. 304 dan (Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin al-Mundzir at-Tamimi al-Handholi ar-Razi Ibn Abi Hatim, Al-Jarh wa Al-Ta’dhil (Dar Ihya’ al-Turatsi al-‘Arabi, Beirut, Thab’ah awal 1271 H). Hlm. 304)

Post a Comment

Post a Comment