9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Abu Abdullah atau Abu Ja’far al-Bashri at-Tamimi

    Beliau biasa dijuluki dengan Abu Abdullah atau Abu Ja’far al-Bashri at-Tamimi, beliau termasuk seorang yang tsiqoh dan hafiz, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Fadil Ahmad bin Ali dalam kitabnya Taqrib al-Tahdzib.

    Beliau adalah temannya Yazid bin Zurai’, ia belajar kepada banyak guru di antaranya Abi ‘Awanah, Ja’far bin Sulaiman, Muhammad bin Abdurrahman at-Thufawi dan Mukhsyi bin Mu’awiyah al-Balahi.

     Abu Abdullah atau Abu Ja’far al-Bashri at-Tamimi bukan ulama’ yang banyak bepergian untuk mencari ilmu atau menulis karangan-karangan namun banyak dari ulama’-ulama’ yang masyhur belajar kepadanya di antaranya adalah Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Muhammad ad-Darimi dan Abu Bakar al-Astram. Beliau wafat di  kota Bashrah malam ahad bulan sya’ban pada tahun 231 H.

    Salah satu sumber rujukan: Abu Fadil Ahmad bin Ali bin Hajr al-‘Asqalani, Taqrib al-Tahdzib (Dar ar-Rasyid, Suriyah, Thab’ah awal 1406 H). Hlm. 508
Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi, Sairu A’lamul Nubala (Muassasatul Risalah, Thab’ah tsalisah 1405 H). Jilid. 10 hlm. 642
Post a Comment

Post a Comment