9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Biografi Hasan bin Sufiyan bin ‘Amir bin Abdul Aziz bin Nu’man as-Syaibani al-Hafiz

     Beliau belajar fikih kepada Abi Tsaur dan Harmalah, garis nasab beliau yakni Hasan bin Sufiyan bin ‘Amir bin Abdul Aziz bin Nu’man as-Syaibani al-Hafiz, di juluki dengan Abu Abbas an-Naswi. Berkata Imam Hakim ; “ia adalah seorang muhaddist di negri khurasan pada zamannya”.

    berkata juga Ibn Hibban ; “ia termasuk orang yang sering berpergian mencari ilmu, mengarang kitab dan menyampaikan hadist-hadist Nabi Saw. Teguh dalam beragama dan keras dalam perkara sunnah Nabi Saw”.

    Di antara guru-guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu’in, Ishak bin Ibrahim al-Handhali, Quthaibah dan Abdurrahman bin Salam al-Jumahi.

     Adapun yang belajar kepada beliau di antaranya Ibn Khuzaimah, Abu Bakar al-Isma’ili, Ibn Hibban dan Abu Ali al-Hafiz. Beliau wafat bulan Ramadhan tahun 303 H di kampun Balwaz yang berjarak sekitar 3 fursakh dari Naisabur.

    Salah satu sumber rujukan: Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin as-Subki, Tabhaqot as-Syafi’iyyah al-Kubra (Hajr, Thab’ah tsaniyah 1413 H). Jilid. 3 Hlm. 263
Post a Comment

Post a Comment